Használat (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Szolgáltató által üzemeltetett http://dunakanyaringatlan.hu URL címen működő, „Dking” nevű web-portál (továbbiakban: Portál)használatára (továbbiakban a Szolgáltatásra) vonatkozó feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Szolgáltatásunkhasználatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket, kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

I. Felek
 1. Szolgáltató: A Portál üzemeltetője, pontos azonosítási és elérhetőségi adatai megtalálhatók a Portál Impresszum menü pontja alatt
 2. Felhasználó: A web-Portált látogató (annak szolgáltatásait igénybe vevő, arról tájékozódó) személy, tegye azt bármely, alább definiált, regisztrációhoz kötött használati -, avagy csupán „külső” szemlélődési, böngészési célból
 3. Regisztrált Felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire
II. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóközött a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket és a Szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza
 2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen az publikálásra került a Szolgáltató Portálján. A mindenkor érvényes ÁSZF fent nevezett Portálon elérhető (a Használat menü pont alatt).
III. A Szolgáltatás leírása, használata
 1. A Portál által nyújtott e-Szolgáltatás célja: az ingatlanforgalmazási és szálláshely ellátási, eseti -, illetve kereskedelmi jellegű tevékenység segítése, az adott területen jelentkező KERESLETI és KÍNÁLATI igények összehangolását (kielégítését) szolgáló on-line piactér (webes portál) kialakítása. Nem célunk az ingatlanforgalmazás (szálláshely értékesítés) teljes folyamatának lefedése (a szándéktól a kulcsátadásig), ez a webes alkalmazás azt szeretné elérni, hogy a folyamatban érdekelt feleket összehozza, megkönnyítve mind a kínált ingatlanok és szálláshelyek megismertetését (publikálását), mind azok keresését, megtalálását, azaz, a mindkét fél számára előnyös üzlet létrejöttét.
 2. A Portál rendeltetésszerű igénybevétele alkalmával, az egyes ingatlan - és szálláshely kínálati (hirdetési, publikálási) akciók regisztrációhoz kötöttek. Ehhez a kínált ingatlannal -, illetve szálláshellyel rendelkező személyeknek (Tulajdonosoknak, Ügynökségeknek) – előzetes regisztrációt (Felhasználói fiók létrehozását) követően – be kell jelentkeznie. Ez a regisztráció történhet külön műveletben, de akár az első kínálati akció létrehozása során is. Amennyiben előzetesen csupán a regisztráció történik meg, úgy a belépett felhasználónak természetesen módjában áll a későbbiek során bármikor, ingatlanát, szálláshelyét a Portálon elhelyezni (természetesen, amíg az adott felhasználói státusza érvényes és egyéb, a felhasználáshoz szükséges feltételekkel is rendelkezik (pl.: publikálási csomagot vált). Megjegyezzük, hogy a Tulajdonosokon kívül léteznek még egyéb (Adminisztrációs és Szerkesztői) funkciók is, amik természetesen szintén igénylik a regisztrációt, azonban ezek kitüntetett (többlet lehetőségekkel felruházott) Felhasználók, így nem tartoznak az általános felhasználói körbe.
 3. Az ingatlan/szálláshely felvitelének módjára léteznek a Portálon belül használati segédletek (pl.: a GYIK, és az Ügyféltámogatás menüpont alatt), de amennyiben a Felhasználóknak bárminemű, a Portál használatával kapcsolatos kérdése van, úgy a Rendszer adminisztrátorhoz is fordulhatnak kérdéseikkel (a Kapcsolat menüpont alatt).
 4. A Portál szolgáltatásait alapvetően Magánszemélyeknek ingyenesnek tervezzük, de előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak, bizonyos Felhasználóknak csak díjfizetés ellenében lesznek elérhetők (ezek szabályzására később térünk ki).
IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom (pl.: segédanyag, fájl, szöveg, grafika, video) – kivéve a Felhasználók által feltöltött tartalom (főként publikálási célú szövegek és képek), valamint harmadik féltől származó, és/vagy azokat szolgáló (főként hirdetési bannerek, logók, emblémák) – a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi oltalom alatt áll.
 2. A Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználók adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az érintettek írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VI pont.
 3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt véleményeket, főként a Portálra vonatkozó értékeléseket a Felhasználó nevével együtt felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
 4. A Szolgáltató jogosult a Portál részeit, moduljait utólag módosítani, bővíteni, főként a felhasználási élmény javítása és a szolgáltatások kiterjesztése érdekében. A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.
 5. A Szolgáltató jogosult a Portál üzemeltetését időszakosan korlátozni, illetve szüneteltetni (pl.: a rendszeres és eseti karbantartások idejére). A Szolgáltató ezen üzemeltetési szüneteket nem köteles a Felhasználókkal előre közölni. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért nem vállal felelősséget.
V. Felelősségi viszonyok
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából, annak esetlegesen korlátolt működéséből, vagy elmaradásából ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat
 2. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 3. A Szolgáltató a Felhasználó által (akár egy másik felhasználónak) okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé. Minden egyéb esetben a Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.
 4. Szolgáltató nem tehető felelőssé, a Felhasználó (esetleges harmadik fél) által felvitt tartalmakért, sem annak valóságtartalmáért, sem az esetleges jogszerűtlenségéért. Amennyibe viszont az „idegen” tartalmak esetleges jogszerűtlensége, szabálytalansága (pl.: valótlansága) a Szolgáltató tudomására jut, a tőle telhető legsürgősebben el kell járnia a kifogásolt tartalom Portálról való törlése érdekében. Különösen indokolt esetben a Rendszeradminisztrátori hatáskörben, a Felhasználó Portálról való kitiltására is sor kerülhet.
 5. Felhasználónak az általa Portálra felvitt tartalmak jogszerűségéről kötelessége gondoskodni (pl.: képek felhasználása). Felhasználót az általa Portálra felvitt semminemű tartalomért nem illeti meg szerzői jog (amennyiben mégis ilyen joga van valamely tartalomért, úgy arról önként lemond, ezen jogát a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíti).
VI. Adatkezelés
 1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.
 2. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 3. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
 4. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.
 5. A részletes Adatkezelési tájékoztató a Portál Adatvédelem menüpontjában megtalálható.
VII. Elállási jog, jótállás
 1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a Felhasználó még a használat előtt megismerhesse a Szolgáltatás tulajdonságait és minőségét, különböző segédleteket állít elő, melyek az Ügyféltámogatás menüpontban férhetők hozzá. Mindez elősegíti, hogy a  Felhasználó eldönthesse, szüksége van-e a Szolgáltatásra.
 2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás („termék”) természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára,az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. Az esetleges díjbefizetést követően a Szolgáltató díjvisszatérítésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.
 3. A Szolgáltató a körülményekre való tekintettel (pl. véletlen vagy téves megrendelés) méltányosságból visszatérítheti a Szolgáltatás díját, de erre nem kötelezhető.
 4. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.
VIII. Szerződés megszűnése
 1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó (vagy kirívó esetekben a Szolgáltató) törli a Felhasználó ügyfélfiókját a Szolgáltató rendszeréből, valamint ha a Szolgáltató megszűnik, vagy a Felhasználó elhalálozik.
 2. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.
IX. Vis Major
 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel (pl.: természeti katasztrófa, tűz, hatóság rendelkezése, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.).
 2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, illetve az ügyfél nem jogosult kártérítésre.
X. Kapcsolattartás, segítségnyújtás
 1. A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató (Rendszeradminisztrátor) kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe a Portálon megtalálható a Kapcsolat menüpont alatt (illetve az Impresszumban).
 2. A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet.
 3. A Szolgáltató a Portálon fenntartott közösségi felületeken keresztül is kommunikálhat, illetve elérhető.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre a lehetőségeihez képesti legrövidebb időn belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg. A Szolgáltató nem köteles a szakmai, vagy kereskedelmi jellegű kérdésekre választ adni.
 5. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.
XI. Záró rendelkezések
 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
Kapcsolódó dokumentumok