Cookie-k kezelése

Mik is azok a cookie-k (sütik)?

A sü­tik kis szö­veg­fáj­lok, me­lye­ket a web­hely az ol­da­la­i­ra lá­to­ga­tó fel­hasz­ná­ló szá­mí­tó­gé­pén, il­let­ve mo­bil­ké­szü­lé­kén tá­rol el. A sü­tik se­gít­sé­gé­vel a hon­lap bi­zo­nyos ide­ig meg­jegy­zi a mű­ve­le­teket és sze­mé­lyes be­ál­lí­tá­okat (pl. a fel­hasz­ná­ló­ne­vet, a nyel­vet, a be­tű­mé­re­tet és a hon­lap meg­je­le­ní­té­sé­vel kap­cso­la­tos töb­bi egye­di be­ál­lí­tást), így nem kell azo­kat új­ra meg­ad­ni min­den egyes al­ka­lom­mal, ami­kor az adott hon­la­pot behívjuk, vagy az egyik lap­ról át­na­vi­gálunk egy má­sik­ra. Ez egyrészt gyorsítja a böngészési folyamatokat, másrészt kényelmesebbé teszi a műveleteket. 

Hogyan használjuk fel a sütiket?

A sü­tik­ en­ge­dé­lye­zé­se nem fel­tét­le­nül szük­sé­ges a web­hely mű­kö­dé­sé­hez, de ja­vít­ja a bön­gé­szés él­mé­nyét és tel­je­sít­mé­nyét. Bármi­kor tö­röl­he­tők vagy le­tilt­ha­tók eze­k a sü­ti­k, de eb­ben az eset­ben elő­for­dul­hat, hogy a web­hely bi­zo­nyos funk­ci­ói nem mű­köd­nek a megszokott módon. A sü­tik ál­tal tá­rolt in­for­má­ci­ó­kat nem hasz­nálhatók fel sze­mély­ azo­nosítására, és a min­ta­ada­tok tel­jes mér­ték­ben a Felhasználó el­len­őr­zé­se alatt áll­nak. 

A sütik karbantartása

A Felhasználónak le­he­tő­sé­ge van ar­ra, hogy kar­ban­tartsa és/vagy tet­szés sze­rint tö­rölje a sü­ti­ket. Ez­zel kap­cso­la­tos tud­ni­va­ló­k a Go­og­le ke­re­ső­ben a "sü­tik ke­ze­lé­se tör­lé­se" kulcs­sza­vak­ megadásával feljönnek, a használt böngészőre vonatkozóan. Tö­röl­ni lehet a szá­mí­tó­gé­pe­den tá­rolt összes sü­tit, és a bön­gé­sző­prog­ra­mok több­sé­gé­ben le lehet til­ta­ni a te­le­pí­té­sü­ket. Eb­ben az eset­ben azon­ban elő­for­dul­hat, hogy adott oldal vonatkozásában min­den al­ka­lom­mal ma­nu­á­li­san kell elvé­gez­ni az egyes be­ál­lí­tá­so­kat, amik egyébként a sütik használatával automatikusan betöltődnek, valamint szá­mol­ni kell az­zal is, hogy bi­zo­nyos szol­gál­ta­tá­sok és funk­ci­ók eset­leg nem mű­köd­nek.

További információk

Adat­vé­del­mi tá­jé­koz­ta­tó a sze­mé­lyes ada­tok ke­z­lé­sé­ről - klikk ide!

Adat­ke­ze­lés­sel, adat­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos esetleges kér­dé­se­i­vel e-mail­ben a  Kapcsolat  menűpont alatt a Rendszeradminisztrátorhoz fordulhat.